Miasto i Gmina Sieniawa współpracuje z gminami z Belgii i Słowacji. Współpraca Gminy Sieniawa z belgijską gminą Tremelo rozpoczęła się w lipcu 2008 r. Umowę o wzajemnej współpracy podpisał burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś oraz ówczesny Burmistrz Tremelo  Vital Van Dessel.

Kolejna umowa o współpracy podpisana została w lipcu 2010 r. ze słowacką gminą Pečovská Nová Ves. Umowę podpisali Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś oraz Starosta Obce Pečovská Nová Ves Jaroslav Baňas. Gmina Pečovská Nová Ves wraz z Miastem i Gminą Sieniawa zrealizowała wspólny projekt dofinansowany z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, pn. „Dedičstvo starých mám bez hraníc".

W kolejnych latach Gmina Sieniawa rozpoczęła współpracę z kolejnymi gminami ze Słowacji. W sierpniu 2016 r. podpisano umowę z Gminą Ľutina, a w kwietniu 2018 r. z gminą Červená Voda, z którą zrealizowaliśmy projekt dofinansowany z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pn. „Tematický poľsko – slovenský park oddychu”.

Zawarte między Miastem i Gminą Sieniawa a poszczególnymi miastami porozumienia określają zasady współpracy, wzajemnej wymiany doświadczeń, spostrzeżeń z pracy i działalności samorządowej, prowadzonej w interesie mieszkańców miast partnerskich. 

Metody współpracy władz samorządowych Sieniawy i zagranicznych miast partnerskich to m.in. wzajemne wizyty i pobyt przedstawicieli samorządowych, spotkania konsultacyjne i robocze, wymiana doświadczeń w różnych dziedzinach życia społecznego mieszkańców (np. w zakresie przedsiębiorczości, oświaty, wypoczynku, rekreacji, sportu, turystyki), propagowanie i promocja współpracy, przyjaźni i wspólnych osiągnięć w środkach masowego przekazu, zachęcanie instytucji kulturalno-oświatowych do wymiany informacji, wzajemna współpraca w organizowaniu imprez kulturalnych. Kontakty zagraniczne służą głębszemu poznaniu kultury, tradycji, zwyczajów i obyczajów oraz języka przez mieszkańców współpracujących miast.

Tremelo

Pečovská Nová Ves

Ľutina

Červená Voda