Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie informuje o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Deklaracje do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości zamieszkałe)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości niezamieszkałe)

 

Deklaracje mogą składać:

1) właściciele nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,

2) zarządcy nieruchomości o zabudowie wielolokalowej (wielorodzinnej), w szczególności spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS i inne.

3) właściciele nieruchomości, na który nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

Miejsce składania nowych deklaracji:

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, sekretariat pokój nr 5. Deklaracje można wysyłać również drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@sieniawa.pl

Informacji w zakresie gospodarki odpadami udzielą pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska:
 

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

ul. Rynek 1

37-530 Sieniawa

tel. 16 622 73 01 wew. 38

I piętro, pokój 1

 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH    

W dniu 27 grudnia 2023 r. Miasto i Gmina Sieniawa podpisała umowę świadczenia usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w 2024 roku usługę odbioru odpadów dla mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Sieniawa świadczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp.
z o.o.


Na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek wyposażenia nieruchomości na której powstają odpady komunalne, w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wynika to z postanowień Uchwały nr XXXVIII/297/2022 Rady Miejskiej
w Sieniawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa oraz uchwały Nr XLI/323/2022 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/297/2022 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Sieniawa:

  • zmieszane odpady komunalne
    Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostowania Giedlarowa, Stare – Miasto Park Sp. o.o. Giedlarowa, 37-300 Leżajsk;
  • odpady zielone
    MZK Leżajsk sp. z o.o., 37-300 Leżajsk, Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku;

Miejsca zagospodarowania pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (stabilizad) składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej.

Osiągnięte przez Miasto i Gminę Sieniawa w 2023 roku wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do odebranych i zebranych odpadów komunalnych [%] wyniósł w 2023 roku: 12,08 %

- Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%] wyniósł w 2023 roku: 43,28 %

- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] wyniósł w 2023 roku: 8,89 %

- Poziom składowania odpadów komunalnych [%] wyniósł w 2023 roku - 27,28 % 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2014 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2015 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2016 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2017 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2018 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2019 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2020 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2021 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2022 rok (PDF)

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa za 2023 rok (PDF)