Ogólna polityka informacyjna
RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie z siedzibą pod adresem ul. Rynek 1, 37 – 530 Sieniawa (dalej: Urząd). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Urząd przetwarza moje dane osobowe?

Urząd przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.: świadczyć usługi na rzecz społeczności lokalnej, prowadzić działalność organizatorską, dokonywać poboru podatków i opłat.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym gminy.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Miasto i Gmina Sieniawa, reprezentowana przez Burmistrza. Miasto i Gmina Sieniawa, a tym samym Urząd (jako jednostka pomocnicza) odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Urzędem poprzez e-mail: urzad@sieniawa.pl oraz pod numerem telefonu tel. (16) 622 73 01 lub z Inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

 

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@sieniawa.pl lub pisemnie na adres Urzędu (ul. Rynek 1, 37 – 530 Sieniawa).  

W jakim celu Urząd przetwarza moje dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane są w celu:

 • prowadzenia spraw z zakresu zadań własnych:
 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 • działalności w zakresie telekomunikacji;
 • lokalnego transportu zbiorowego;
 • ochrony zdrowia;
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 • targowisk i hal targowych;
 • zieleni gminnej i zadrzewień;
 • cmentarzy gminnych;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 • promocji gminy;
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
 • prowadzenia spraw z zakresu zadań zleconych:
 • Urzędu Stanu Cywilnego;
 • Ewidencji ludności;
 • Dowodów osobistych;
 • Działalności gospodarczej;
 • Spraw wojskowo-obronnych;
 • Obrony Cywilnej;
 • Przeprowadzenia wyborów i referendów;
 • organizacji bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na obszarze Miasta i Gminy Sieniawa;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Kto jest odbiorcą moich danych?

 

W związku z przetwarzaniem danych ww. celach odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, organy ściągania w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miasto i Gmina Sieniawa.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Urząd?

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

 

W związku z przetwarzaniem przez Urząd danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
 • do sprostowania danych (art. 16. RODO);
 • do usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
 • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Urząd narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Listownie na adres korespondencyjny ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu prawa podatkowego.

Skąd Urząd ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone do Urzędu. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Urząd ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Urząd z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny (również osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne) i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Urząd zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Urzędu w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

 1. Urząd rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Urzędu lub osobę działającą w jego imieniu:
 • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania;
 • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia;
 • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klient listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 1. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 2. Klient może złożyć wypełniony wniosek w Urzędzie lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@sieniawa.pl.
 3. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Urząd żądania Klienta.
 4. Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Urząd.
 5. W imieniu Urzędu inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.
 6. Urząd nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 7. Właściwym dla Urzędu organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@sieniawa.pl.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

Klauzule informacyjne - realizacja obowiązków informacyjnych z art. 13 i 14 RODO - Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

Klauzule informacyjne – Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

 

 

RODO - polityka prywatności - media społecznościowe