Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 rok. Obowiązek złożenia oświadczenia upływa z dniem 31 stycznia 2023 r.

Objaśnienia:

- wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,  z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 2¹ pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)

Z dniem 30 września 2022 r. upływa termin wniesienia opłaty raty za sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

 

Osoba odpowiedzialna:

Magdalena Mątkowska-Czyż

tel. 16 622 73 01 wew. 37

II piętro, pokój nr 17

magdalena.matkowska-czyz@sieniawa.pl