Na mocy uchwały wprowadzone zostały następujące regulacje:

1. Zakaz spalania niskiej jakości paliwa od 1 czerwca 2018 r.:

- węgla brunatnego,

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

- paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%,

- biomasy o wilgotności powyżej 20%

2. Od 1 czerwca 2018 r. zakaz instalowania kotłów poniżej 5. klasy.

3. Możliwość eksploatacji kotłów nieposiadających żadnych norm emisji (PN-EN 303-5:2012) tylko do 1 stycznia 2022 r.

4. Zakaz eksploatacji kotłów klasy 3. i 4. (oraz niższych) od 1 stycznia 2028 r.

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

- dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub,

- wydzielają ciepło lub,

- wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

W przypadku ww. instalacji dopuszcza się wyłącznie eksploatację tych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zatem wolno instalować już tylko kotły spełniające normę emisyjną 5 klasy.

Uchwała wchodząc w życie wskazała jednocześnie terminy wymiany kotłów i pieców w Województwie Podkarpackim, które zostały zakupione przed 1 czerwca 2018 r., i na dzień dzisiejszy nie spełniają standardów zgodnych z 5 klasą  pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń:

Terminy wymiany kotłów:

  • do 1 stycznia 2022 r. dla kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,  
  • do 1 stycznia 2024 r. dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji,
  • do 1 stycznia 2026 r. mieszkańcy województwa będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji,
  • dopiero od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Z całą treścią ww. uchwały antysmogowej można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

 

Dodatkowe dokumenty, prezentacje

Poradnik z zakresu klasyfikacji kotłów i przystosowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń do zapisów Uchwały Antysmogowej Województwa Podkarpackiego

Urządzenia grzewcze zasilane paliwami stałymi w świetle podkarpackiej uchwały antysmogowej. Prezentacja

Kontrola przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej. Aspekty prawne. Prezentacja