Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa informuje, że Miasto i Gmina Sieniawa przystępuje do zakupu preferencyjnego węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w ustawy do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym.

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

–   1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.

–   1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych mieszkańców o składanie wniosków o preferencyjny zakup węgla. Formularz wniosku dostępny jest w wersji papierowej w urzędzie, pok. 1 lub do pobrania poniżej:

Wniosek o preferencyjny zakup węgla (wersja edytowalna)

Wniosek o preferencyjny zakup węgla (wersja PDF)

 

Wnioski można składać:

  1.  bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, pok. 1 w godzinach pracy urzędu
  2. pocztą elektroniczną na adres: urzad@sieniawa.pl (należy dołączyć skan deklaracji z własnoręcznym podpisem)
  3. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

Termin składania wniosków: 16 listopada 2022 r.

O sposobie dystrybucji węgla mieszkańcy będą informowani na bieżąco po podpisaniu przez gminę stosownych dokumentów.

 


DYSTRYBUCJA WĘGLA – informacja dla mieszkańców

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców informuje, że Miasto i Gmina Sieniawa weźmie udział w systemie dystrybucji węgla po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Obecnie trwa etap prac legislacyjnych.

Ważne! Zgodnie z art. 8 ust. 1 do zakupu węgla kamiennego po cenie niższej niż rynkowa uprawniona będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, uprawniona do uzyskania dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym.

Zgodnie z ust. 2, minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia, ilość paliwa stałego dostępną dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego odpowiednio w okresie:

  • do 31 grudnia 2022 r.
  • od 1 stycznia 2023 r.

Podstawą do określenia przepisów ww. rozporządzenia będzie ilość paliwa stałego będącego w posiadaniu podmiotów wprowadzających do obrotu oraz konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli w odniesieniu do dostępności paliwa stałego.

Prosimy zainteresowanych mieszkańców o składanie deklaracji zakupu węgla po preferencyjnej cenie. Formularz deklaracji dostępny jest w wersji papierowej w urzędzie, pok. 1 lub do pobrania poniżej:

DEKLARACJA ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WĘGLA   (pobierz PDF)

(wersja edytowalna deklaracji do pobrania poniżej w ZAŁĄCZNIKACH)

Deklaracje można składać:

  1. bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, pok. 1 w godzinach pracy urzędu
  2. pocztą elektroniczną na adres: urzad@sieniawa.pl (należy dołączyć skan deklaracji z własnoręcznym podpisem)
  3. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

Termin składania deklaracji: 8 listopada 2022 r.

Informujemy jednocześnie, że zebrane informacje służą celom poglądowym, pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Mieście i Gminie Sieniawa na węgiel i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie naszej gminy.

O sposobie dystrybucji węgla mieszkańcy będą informowani na bieżąco po wejściu w życie stosownych przepisów.

_____________________

Pozostałe informacje:

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Od dziś można składać wnioski o dodatek węglowy. Wzór wniosku

Dodatek węglowy - informacja dla mieszkańców