Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wysokość taryf ustala Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Od 1 sierpnia 2023 r. na terenie Miasta i Gminy Sieniawa obowiązują stawki określone w decyzji Nr RZ.RZT.70.16.2023.MK o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta i Gminy Sieniawa, wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 7 lipca 2023 r. Przedmiotowe taryfy i wysokość cen za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki będzie obowiązywać na okres 3 lat. Po 1 listopada 2020 r. mieszkańcy rozliczają się ze świadczonych usług w zakresie dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków wyłącznie z Miastem i Gminą Sieniawa.

 

Do 31 lipca 2024 r. cena wody i ścieków nie ulegnie zmianie. Za 1 m³ wody w gospodarstwach domowych zapłacimy 3,97 zł brutto (woda na cele bytowe), a za ścieki 5,69 zł brutto. Zmianie nie ulegnie również stawka opłat abonamentowych, która wynosi 4,32 zł brutto/miesiąc za wodomierz.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miejska w Sieniawie udzieliła gospodarstwom domowym dopłat do cen wody i ścieków. Powyżej w tabeli zamieszczono ceny dla tej grupy odbiorców, uwzględniające w/w dopłatę* do wody - 0,92 zł/m³ brutto i do ścieków - 3,15 zł/m³ brutto (obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.).

Oprócz cen za 1 m³ wody i ścieków stosowane są opłaty abonamentowe, które są elementem taryfy i stanowią koszty związane z utrzymaniem w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz koszty ponoszone w związku z rozliczaniem należności za ilość dostarczonej wody i/lub ilość odebranych ścieków.

Niezależnie od przynależności do grupy taryfowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, każdy Odbiorca ma naliczoną opłatę abonamentową w wysokości 4,32 zł brutto/miesiąc. Jej wielkość jest stała, niezależna od ilości zużytej wody czy ilości odprowadzonych ścieków.