GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W GMINIE

Sprawy związane z wodociągami, kanalizacją, zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków należą do zadań własnych gminy. Szczegółową regulacją prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Precyzuje ona procedury stosowane przez gminy dla realizacji jednego z najważniejszych ich zadań własnych, którym jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Od 1 listopada 2020 r. samorządowa spółka gminna – Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Sieniawie przejęła na terenie Miasta i Gminy Sieniawa odpowiedzialność za dostawę wody i odbiór ścieków. Wynika to z faktu likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Sieniawie, który nastąpił z dniem 31 października 2020 r. W tej sytuacji Miasto i Gmina Sieniawa była zobowiązana całkowicie przejąć obowiązek dostarczania wody i odbioru ścieków. Zadanie to zostało zlecone powołanej początkiem 2019 r. spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Sieniawie, której Miasto i Gmina Sieniawa została jedynym udziałowcem.

 

Jak podpisać nową umowę na dostarczanie wody i odbiór ścieków?

Należy zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie (pokój 1), najlepiej wcześniej umówić się telefonicznie na podpisanie umowy, tel. 16 622 73 01 w. 45.

Umowy można zawierać również za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: urzad@sieniawa.pl lub korespondencyjnie za pomocą operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie – w tym przypadku należy przesłać uzupełniony wniosek o zawarcie umowy wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością.

 

Przypominamy, że umowa może być zawarta z osobą, która:

  • posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda, np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawa, najem (na podstawie pisemnej umowy), użyczenie lokalu (potwierdzone na piśmie);
  • korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tzn. nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów i nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

 

Wszelkie dokumenty i opis procedury związanej ze zmianą dostawcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych dostępne są w BIP w zakładce WODA I ŚCIEKI .

 

Informacji w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków udzielą pracownicy Referatu Rozwoju i Gospodarki Nieruchomościami:

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

ul. Rynek 1

37-530 Sieniawa

tel. 16 622 73 01 wew. 45

I piętro, pokój 1