Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.

Od 2019 r. gminy mogą pobierać opłaty za śmieci według ściśle określonych metod: od powierzchni lokalu, od gospodarstwa domowego, od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i od ilości zużytej wody.

Miasto i Gmina Sieniawa pobiera opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od ilości zużytej wody.

 

Stawki odbioru odpadów, które obowiązują od stycznia 2021 r. uchwalono w wysokości:

  • 7,50 zł za każdy m³ zużytej wody w przypadku, gdy na nieruchomości jest realizowany obowiązek segregacji odpadów;
  • 15,00 zł za każdy m³ zużytej wody w przypadku, gdy na nieruchomości nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jeśli nie można ustalić średniomiesięcznego zużycia wody na podstawie 12 miesięcy, bo np. okres zamieszkiwania na nieruchomości był krótszy, to w tym przypadku ustalenie wysokości opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, przeciętnej normy zużycia wody (3 m³) i stawki ww. opłaty.

 

Ulga za kompostowanie

Mieszkańcy, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów na swojej posesji w przydomowych kompostownikach, mogą obniżyć swoje opłaty o 1,00 zł miesięcznie za 1 m³ zużytej wody. Ulga dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych, bowiem obowiązująca ustawa nie pozwala na wprowadzenie zniżki za kompostowanie dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. Mieszkańcy, którzy zadeklarują chęć kompostowania bioodpadów, powinni się liczyć z wyrywkową kontrolą prawidłowości danych dotyczących kompostowania odpadów, tj. czy faktycznie posiadają kompostownik i czy kompostują w nim odpady (i nie oddają ich w pojemniku na odpady zmieszane). Kontroli dokonywać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie.

 

Jak będą liczone opłaty?

Podstawą miesięcznej opłaty będzie średnia miesięczna ilość zużytej wody za rok poprzedni (od stycznia do grudnia), na podstawie wskazań legalizowanego wodomierza. Woda bezpowrotnie zużyta, tj. wykorzystywana do podlewania ogródka, w gospodarstwach rolnych lub w innych celach - nie będzie brana pod uwagę przy naliczaniu opłaty pod warunkiem, że będzie zamontowany podlicznik. Pod uwagę będzie brana jedynie woda wykorzystywana na tzw. cele bytowe, czyli to, co wypływa z kranu i trafia do kanalizacji.

 

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami na terenie Miasta i Gminy Sieniawa:

  • I kwartał do dnia 15 marca danego roku;
  • II kwartał do dnia 15 maja danego roku;
  • III kwartał do dnia 15 września danego roku;
  • IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku.

 

Wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych.

 

Informacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi udzielą pracownicy Referatu Rozwoju i Gospodarki Nieruchomościami:

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

ul. Rynek 1

37-530 Sieniawa

tel. 16 622 73 01 wew. 38

I piętro, pokój 1

 

Uchwała nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej (PDF)