Referat Organizacyjny


Kierownik Referatu Organizacyjnego

Iwona Bursztyka

telefon: 16 622 73 01 wew. 44

e-mail: iwona.bursztyka@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 5

 

Sekretariat 

Martyna Ciurko

telefon: 16 622 73 01 wew. 20

e-mail: martyna.ciurko@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 5

 

Podinspektor ds. bezpieczeństwa, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Eryk Ceglak

telefon: 16 622 73 01 wew. 25

tel. kom: 668 583 313

e-mail: eryk.ceglak@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 12

 

Podinspektor ds. informatyki i administrowania siecią teleinformatyczną

Grzegorz Dyrda

telefon: 16 622 73 01 wew. 25

e-mail: webmaster@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 12

 

Referent ds. promocji gminy

Wioletta Żak

telefon: 16 622 73 01 wew. 22

e-mail: wioletta.zak@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 14
 

Pobierz dokument    Zakres zadań Referatu Organizacyjnego (PDF)

 

Referat Finansowo-Podatkowy


Skarbnik

Anna Nykiel

telefon: 16 622 73 01 wew. 21

e-mail: skarbnik@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 4a

 

Referent ds. księgowości budżetowej

Aleksandra Wiśniowska

telefon 16 622 73 01 wew. 32

e-mail: aleksandra.wisniowska@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 4

 

Podinspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych

Joanna Zawada

telefon: 16 622 73 01 wew. 32

e-mail: joanna.zawada@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 4

 

Podinspektor ds. wymiaru podatków

Krystyna Capłap

telefon: 16 622 73 01 wew. 33

e-mail: krystyna.caplap@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 3

 

Referent ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej

Anna Kulik

telefon: 16 622 73 01 wew. 32

e-mail: anna.kulik@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 4

 

Referent ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej

Magdalena Szyszka

telefon: 16 622 73 01 wew. 33

e-mail: magdalena.szyszka@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 3

 

Referent ds. obsługi kasowej

Edyta Rokosz

telefon: 16 622 73 01 wew. 31

e-mail: edyta.rokosz@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 2

 

Pomoc administracyjna

Agnieszka Halejcio

telefon: 16 622 73 01 wew. 33

e-mail: agnieszka.halejcio@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 3

 

Pobierz dokument  Zakres zadań Referatu Finansowo-Podatkowego
 

 

Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej

 

Kierownik Referatu

Jerzy Mazur

telefon: 16 622 73 01 wew. 43

e-mail: jerzy.mazur@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 7

 

Inspektor ds. drogownictwa i ochrony zabytków

Sebastian Padiasek

telefon: 16 622 73 01 wew. 43

e-mail: sebastian.padiasek@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 7

 

Podinspektor ds. strategii, rozwoju gminy i funduszy zewnętrznych

Renata Jarosz

telefon: 16 622 73 01 wew. 36

e-mail: renata.jarosz@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 13

 

Podinspektor ds. inwestycji i remontów

Władysław Woś

telefon: 16 622 73 01 wew. 36

e-mail: wladyslaw.wos@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 13

 

Podinspektor ds. rozliczeń za wodę i ścieki komunalne

Krystyna Florek

telefon: 16 622 73 01 wew. 45

e-mail: krystyna.florek@sieniawa.pl , wodomierz@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 1

 

Pomoc administracyjna

Karol Sobina

telefon: 16 622 73 01 wew. 36

e-mail: karol.sobina@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 13

 

Zakres zadań Referatu Rozwoju i Gospodarki Komunalnej

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

 

Kierownik Referatu

Józef Jagustyn

telefon: 16 622 73 01 wew. 34

e-mail: jozef.jagustyn@sieniawa.pl

II piętro, pokój nr 17

 

Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Małgorzata Brudniak

telefon: 16 622 73 01 wew. 38

e-mail: malgorzata.brudniak@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 1

 

Referent ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa

Magdalena Mątkowska-Czyż

telefon: 16 622 73 01 wew. 37

e-mail: magdalena.matkowska-czyz@sieniawa.pl

II piętro, pokój nr 17

 

Referent ds. warunków zabudowy i gospodarki nieruchomościami

Maria Ożga

telefon: 16 622 73 01 wew. 34

e-mail: maria.ozga@sieniawa.pl

II piętro, pokój nr 17

 

Pracownik ds. obsługi PSZOK – pomoc administracyjna

Joanna Stawarz

telefon: +48 603 693 830

e-mail: joanna.stawarz@sieniawa.pl

 

Pomoc administracyjna

Wioleta Kot

telefon: 16 622 73 01 wew. 38

e-mail: wioleta.kot@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 1

 

Zakres zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

 

Referat Edukacji i Sportu


Kierownik Referatu

Wacław Kondyra

telefon: 16 622 73 01 wew. 29

e-mail: waclaw.kondyra@sieniawa.pl

II piętro, pokój nr 18

 

Główny księgowy ds. oświaty

Monika Michalska

telefon: 16 622 73 01 wew. 29

e-mail: monika.michalska@sieniawa.pl

II piętro, pokój nr 18

 

Podinspektor ds. księgowości oświaty

Krystyna Rzemyk

telefon: 16 622 73 01 wew. 29

e-mail: krystyna.rzemyk@sieniawa.pl

II piętro, pokój nr 18

 

Podinspektor ds. płac w oświacie

Anna Naworol

telefon: 16 622 73 01 wew. 29

e-mail: anna.naworol@sieniawa.pl

II piętro, pokój nr 18

 

Pomoc administracyjna

Lyubov Horodylovska

telefon: 16 622 73 01 wew. 29

II piętro, pokój nr 18

 

Pomoc administracyjna

Krystian Halejcio

telefon: 16 622 73 01 wew. 37

II piętro, pokój nr 17

 

 

Pobierz dokument Zakres zadań Referatu Edukacji i Sportu

 

 

Urząd Stanu Cywilnego – Ewidencja Ludności

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Lidia Ciurko

telefon: 16 622 73 01 wew. 22

e-mail: lidia.ciurko@sieniawa.pl 

I piętro, pokój nr 14

 

Referent ds. ewidencji ludności

Aldona Buniowska

telefon: 16 622 73 01 wew. 22

e-mail: aldona.buniowska@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 14

 

Pobierz dokument  Zakres zadań USC i samodzielnego stanowiska do spraw ewidencji ludności

 

 

Obsługa prawna

 

Radca prawny

Krystian Dragan

Dawid Pelc

telefon: 16 622 73 01 wew. 24

I piętro, pokój nr 6

 

Do zadań i obowiązków Radcy Prawnego zatrudnionego w Urzędzie lub desygnowanego przez kancelarię należy w szczególności:

1) obsługa prawna polegająca na opiniowaniu pod względem prawnym aktów prawnych Burmistrza oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady;

2) obsługa prawna organów gminy i doradztwo prawne na rzecz Urzędu, jak również zastępstwo sądowe przed sądami i organizacjami orzekającymi w ramach udzielonego pełnomocnictwa;

3) opiniowanie projektów umów i porozumień;

4) wydawanie opinii prawnych dotyczących zawarcia ugody w sprawach majątkowych, rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia, umorzenia wierzytelności;

5) informowania pracowników Urzędu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym

w zakresie działalności gminy;

6) sygnalizowanie o rażących lub powtarzających się naruszeniach prawa w działalności Urzędu;

7) konsultacje prawne i porady prawne zawierające w tle przedstawionego stanu faktycznego lub zamierzonego działania (zaniechania) przytoczenie, omówienie

i wyjaśnienie przepisów prawa, znajdujących zastosowanie w tej sprawie wraz

z praktycznym wskazaniem sposobu postępowania lub prawnych skutków określonego zachowania;

8) udział w negocjacjach poprzedzających zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umowy lub innego stosunku prawnego, w sytuacji gdy radca prawny nie występuje jako pełnomocnik, a tylko jako doradca lub członek zespołu negocjującego;

9) wydawanie opinii prawnych;

10) uczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawnych, w tym projektów aktów normatywnych i aktów administracyjnych, projektów umów, porozumień, statutów

i regulaminów, listów intencyjnych, oświadczeń i innych pism lub dokumentów, mających istotne znaczenie dla prawnej ochrony interesów obsługiwanego Urzędu;

11) zastępstwo prawne i procesowe;

12) współdziałanie w zakresie windykacji należności gminnych;

13) przygotowywanie wniosków do organów ścigania oraz pozwów do sądu;

14) inne zadania wynikające z ustawy o radcach prawnych.

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Daniel Panek

telefon: 16 622 73 01 wew. 24

mail: iod@sieniawa.pl

I piętro, pokój nr 6

 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

1) informowanie Administratora Danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich z mocy rozporządzenia 2016/679, RODO oraz innych przepisów obowiązujących w Unii lub w Polsce i doradzanie

im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk obowiązujących w Urzędzie przez: zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania, analizowanie i sprawdzanie zgodności tego przetwarzania, doradzanie oraz rekomendowanie określonych działań Administratorowi Danych albo podmiotowi przetwarzającemu;

3) prowadzenie audytów zgodności przetwarzania danych osobowych;

4) zapewnienie szkolenia pracowników uczestniczących w czynnościach przetwarzania przed nadaniem uprawnienia do przetwarzania danych osobowych;

5) prowadzenie centralnego rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;

6) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia 2016/679, RODO;

7) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

9) zachowanie tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań;

10) czuwanie nad aktualizacją Polityki Ochrony Danych w Urzędzie;

11) zapewnianie złożenia oświadczenia o znajomości przepisów o ochronie danych osobowych oraz zobowiązania do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji na temat zabezpieczania danych osobowych przez osoby upoważnione

do przetwarzania danych osobowych;

12) wyznaczanie właścicieli procesu przetwarzania;

13) wydawanie pracownikom/współpracownikom, na wniosek właściciela procesu przetwarzania, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

14) zapewnienie złożenia oświadczenia o znajomości przepisów o ochronie danych osobowych przez pracowników/współpracowników Urzędu;

15) prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;

16) reagowanie na zgłaszane incydenty (zdarzenia, zajścia lub wypadki nie będące częścią standardowych operacji lub usług, które powodują lub mogą spowodować spadek poziomu ochrony danych osobowych) związane z naruszeniem ochrony danych osobowych oraz analizowanie ich przyczyn i kierowanie wniosków dotyczących ukarania winnych naruszeń.

Zarządzenie Nr 120.38.2022 - IOD