Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna).

W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek, nie wyższych jednak od określonych ustawowo, posiada rada gminy. Wysokość stawek rada określa w drodze uchwały.

 

Informacji w zakresie zobowiązań (wpłat, zaległości) i inne w zakresie podatków udzielą pracownicy Referatu Finansowo-Podatkowego:
 

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

ul. Rynek 1

37-530 Sieniawa

tel. 16 622 73 01 wew. 33

I piętro, pokój 3

 

Wpłaty należności z tytułu podatków należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych.

 

Podatek od nieruchomości

W 2021 roku obowiązuje Uchwała nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Zgodnie z ww. uchwałą ustala się roczną wysokość stawek:

 

Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1m² powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,99 zł za 1 ha powierzchni,
 • pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,47 zł od 1 m² powierzchni.
 • od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,28 zł od 1 m² powierzchni;

 

Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, w tym od budynków letniskowych – 6,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej.

 

Od budowli:

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.


Plik do pobrania:

Uchwała nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

Podatek rolny i leśny

W roku 2021 obowiązywał będzie podatek rolny obliczony według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, który na rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł. Na podstawie obwieszczenia GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta (Monitor Polski z 2020 r., poz. 982).:

 • podstawowa stawka podatku rolnego w 2021 r wyniesie 146,375 zł za 1 ha przeliczeniowy (równowartość 2,5 q);
 • stawka podatku rolnego za pozostałe grunty wyniesie 292,75 zł za 1 ha (równowartość 5 q).

 

Podatek leśny w 2021 r. wyniesie 43,30 zł od 1 ha. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1 m³ (Monitor Polski z 2020 r., poz. 983).

 

Uwaga!

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, np. zmianę klasyfikacji gruntów, zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części czy wynajęcie nieruchomości lub jej części na prowadzenie działalności gospodarczej, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie do 14 dni od ich zajścia, wykazując na właściwym druku (informacja podatkowa) aktualne dane. Służby podatkowe upoważnione są do przeprowadzania kontroli terenowych i porównania wykazanych przez podatnika danych ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości organ podatkowy dokonuje ponownego naliczenia podatku za lata wstecz, od momentu wystąpienia różnic pomiędzy stanem wykazywanym przez podatnika a stanem faktycznym. Podatek ten może być naliczony nawet do 5 lat wstecz od stwierdzenia nieprawidłowości.

 

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych zostały ustalone Uchwałą nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 19 listopada 2015 r. i obowiązują w niezmienionej wysokości od 2016 r.

 

Plik do pobrania:

Uchwała nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


 

Opłata za posiadanie psa

W Mieście i Gminie Sieniawa został zniesiony obowiązek uiszczania opłaty za posiadanie psa. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni na sesji w dniu 26 stycznia 2021 r. Decyzja obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Samorząd zrezygnował z pobierania opłaty od posiadania psów ze względu na zbyt wysokie w stosunku do wpływów koszty poboru, a następnie egzekucji tej opłaty.
 

Plik do pobrania:

Uchwała nr XXI/194/2021 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

 

Opłata targowa

Zgodnie z nowelizacją tzw. ustawy covidowej w 2021 r. w całym kraju nie będzie pobierana opłata targowa. Z tego tytułu jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwać będzie rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.