Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku – ogólne informacje.

Każdy producent rolny, ma możliwość odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej.

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego należy zbierać faktury VAT.

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w dwóch terminach:

  • od 01 lutego do 28 lutego danego roku – do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, czyli od 01 sierpnia roku poprzedniego do dnia 31 stycznia roku, w którym składany jest wniosek;
  • od 01 sierpnia do 31 sierpnia danego roku – do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, czyli od 01 lutego do 31 lipca roku, w którym składany jest wniosek.

 

Zmiany w dopłatach do paliwa rolniczego.

Większy zwrot podatku akcyzowego

Od 2022 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymują większy zwrot podatku. Zmiany wprowadza Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. 2022, poz. 2832).

Rozporządzenie zwiększa stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez podwyższenie jej z 1,00 zł na 1,20 zł na 1 litr oleju.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. stanowi sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego;

110x1,20 zł = 132,00 zł * ilość ha użytków rolnych 

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu za 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku;

40x1,20 zł = 48 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi 1,20 zł od litra oleju.

 

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy w terminach:

  • 3-28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 2-31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

 

Wnioski wraz z fakturami i ewentualnymi umowami dzierżaw można dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie – pok. 3 PODATKI (obok kasy) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I półrocze 2023 r. oraz inne dokumenty znajdą Państwo TUTAJ.

 

Informacji dot. zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych udzielą pracownicy Referatu Finansowo-Podatkowego:

 

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

ul. Rynek 1

37-530 Sieniawa

tel. 16 622 73 01 wew. 33

I piętro, pok. 3

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. , poz. 846)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. 2022, poz. 2832).

 

Rozporządzenie 2021/1237 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.


 

►Więcej informacji: Zwrot podatku akcyzowego - strona www Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi