Informacje dla wnioskodawcy:

 1. Stypendium szkolne zostanie przyznane na rok szkolny 2023/2024 uprawnionym uczniom, którzy złożyli wniosek:

- dla uczniów szkół: od 1 do 15 września 2023 r. ,

- dla słuchaczy kolegiów: od 1 do 15 października 2023 r.

Wnioskodawca wypełnia wszystkie wymagane pola zawarte we wniosku oraz załącza do wniosku wszystkie niezbędne załączniki.

Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom 6- letnim z oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego.

Osoby pełnoletnie starającesię o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnielub przez upoważnionego pełnomocnika.

 

 1. Warunkiem koniecznym przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

 

3. Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (600 zł/os.), w szczególności  gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

4. Ogólne informacje na temat dochodu

      Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszone o miesiące obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

5. Załącznik do wniosku

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie.

 

6. Praca zarobkowa

- zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień)

 

7. Osoba bezrobotna

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

- oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy.

 

 1. Osoba korzystająca ze świadczeń MGOPS-u

- zaświadczenie z MGOPS o otrzymywanych świadczeniach ( zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, inny, dodatek mieszkaniowy)

 

 1. Renta lub emerytura

- odcinek emerytury lub renty

 

 1. Gospodarstwo rolne

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Dochód z gospodarstwa rolnego: należy przyjąć, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł. Wliczamy dochód powyżej 1 ha przeliczeniowego.

 

 1.  Alimenty

Dowód otrzymywania alimentów lub dowód świadczenia alimentów na rzecz innych osób.

 

 1. Pozarolnicza działalność gospodarcza

- działalność prowadzona na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w ZUS,

- działalność opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

 

 1. Świadczenie przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

   - wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych -   do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauk.

 

14. Wysokość stypendium szkolnego uzależnia się od wysokości dochodu na osobę w rodzinie:

 

1)  jeżeli dochód nie przekracza 150 zł na osobę, stypendium nie może być niższe niż 100% kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 9 ustawy; (124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku);  wysokość stypendium min. 124zł/m-c,

2)  jeżeli dochód wynosi powyżej 150,01 zł. do 250 zł. na osobę, stypendium nie może być niższe niż 90% kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 9 ustawy; wysokość stypendium min. 111,60 zł/m-c,

3)    jeżeli dochód wynosi powyżej 250,01 zł. na osobę, stypendium nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 9 ustawy; wysokość stypendium min. 99,20 zł/m-c,

 

Jednocześnie przypominamy, że w ramach przyznanego stypendium możemy dokonać zakupu tylko i wyłącznie określonych produktów.

Wydatki kwalifikowane do refundacji wydatków w ramach stypendium szkolnego:

- podręczniki, ćwiczenia szkolne ( nierefundowane w ramach innych programów pomocowych) słowniki, encyklopedie, tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, mapy, globusy, literatura zawodowa związana z edukacją itp.,

- przybory szkolne: długopisy, ołówki, kredki, flamastry, linijki, piórniki, farby, kartony, bloki rysunkowe, brystol, kalkulatory, teczki szkolne, okładki itp.,

- tornister, plecak szkolny, worek na obuwie,

- komputer, klawiatura, myszka, drukarka itp.,

- sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportową (wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w zajęciach),

- strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego (dres, bluza dresowa, spodenki sportowe, T-shirt, koszulka sportowa),

- obuwie sportowe typu: adidasy, tenisówki, halówki, trampki- na obowiązkowe zajęcia z wych. fizycznego,

- pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych  poprzez sfinansowanie albo dofinansowanie kosztów zamieszkania w internacie,

- poprzez sfinansowanie albo dofinansowanie kosztów dojazdu; zakup biletu miesięcznego,

- inne związane bezpośrednio z obowiązkowymi zajęciami w szkole.

Nie można finansować zakupu:

- obuwia i odzieży codziennego użytku (kurtki, kurtki sportowe, swetry, czapki, sandały, buty, bielizna osobista),

- stroje odświętne,

- regały na książki, szafy itp.,

- wyżywienia w szkole i internacie, ubezpieczenia uczniów, itp.,

- zakupu produktów na raty.

Zakup codziennej odzieży lub obuwia umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły leży w kompetencji ośrodka pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego  (stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki - odzież i obuwie mogą stanowić pomoc jedynie, jeżeli wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia)

 Faktury i rachunki

- przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków, wystawionych na rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia (okres wystawienia: lipiec-listopad 2023),

- jeżeli zakupiony towar w nazwie umieszczonej na fakturze lub rachunku ma tylko kody, oznaczenia symbolem lub skróconą nazwą, to powinna być dopisana pełna nazwa zakupionego towaru potwierdzona pieczęcią sprzedawcy i podpisem wystawcy faktury lub rachunku,

- płatności za fakturę lub rachunek dokonane  przelewem-  wymaga dołączenia potwierdzenia przelewu.

W przypadku gdy wartość wszystkich faktur lub innych imiennych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki przewyższy kwotę przyznanego świadczenia, zwrot kosztów zakupu nastąpi tylko do kwoty przyznanego świadczenia. Natomiast w przypadku gdy wartość wszystkich faktur lub innych imiennych dokumentów będzie niższa niż kwota przyznanego świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości przedstawionych wydatków.

Jednocześnie przypominamy, iż Wnioskodawcy korzystający z pomocy materialnej o charakterze socjalnym zobowiązani są niezwłocznie w terminie do 7 dni poinformować organ udzielający pomocy, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia.

 

Warunki przyznania zasiłku szkolnego:

 1. zasiłek szkolny może być przyznany bez względu na dochód, uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,

 2. o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku,

 3. wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.

Wnioski  o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego są do odebrania w Referacie Edukacji i Sportu pok. nr 18  w godzinach 730- 1530                                                                                                 

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel.: 16 622 73 01 wew. 29

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.)

- ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 901)

- uchwała Rady Miejskiej w Sieniawie  Nr XXVI/167/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

 

Referat Edukacji i Sportu