Przewidywany program pomocy dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe zakłada, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych.

Chodzi o kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach, w których powstały szkody na skutek powodzi, huraganów, gradu lub deszczu nawalnego. Tegoroczne kataklizmy pogodowe spowodowały straty w ponad 100 tys. rolniczych gospodarstw i zniszczyły ok. 600 tys. hektarów upraw, co stanowi prawie 5% wszystkich użytków rolnych. Poszkodowani mogą liczyć na tzw. kredyty klęskowe dofinansowywane z budżetu krajowego. Oprocentowanie tych kredytów jest preferencyjne, co oznacza, że jest dużo niższe od oprocentowania kredytów komercyjnych. W przypadku kredytów "klęskowych" wynosi ono 1,5% (w przypadku rolników, którzy posiadali stosowne ubezpieczenie swoich gruntów czy zwierząt gospodarskich) lub niecałe 3%, jeśli rolnicy takiego ubezpieczenia nie mieli.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji, mogą ubiegać się o przyznanie kredytu klęskowego na podstawie protokołu oszacowania szkód zatwierdzonego przez Wojewodę. Wyeliminowany został etap występowania przez Wojewodę z wnioskiem do MRiRW o uruchomienie linii kredytowej oraz wyrażania zgody przez MRiRW, a także wystawiania opinii przez Wojewodę, co uproszcza i skraca procedury udzielania kredytów klęskowych.

Dotychczasowe doświadczenia wskazywały, że w wielu gospodarstwach rolnicy ponosili straty mniejsze niż 30% średniej rocznej produkcji. Jest to poziom, niższy od uznanego przez UE za próg klęski żywiołowej i w związku z tym takiemu rolnikowi nie przysługuje pomoc publiczna. Dla takich rolników została wprowadzone tzw. kredyty klęskowe w formule de minimis. Wysokość pomocy którą może udzielić ARiMR jest ograniczona w tym przypadku do równowartości 7,5 tys. EURO w okresie trzech lat.


Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód („Wniosek producenta rolnego o oszacowanie strat 2021”- do pobrania poniżej) w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ), mapki zawierające numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym muszą zostać spełnione następujące warunki:

– Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię – 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.

– Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Do pobrania: 

Szczegółowe informacje nt. szacowania strat znajdą Państwo pod linkiem:

Szacowanie strat spowodowanych przez niekorzystne zjawiska w gospodarstwach rolnych - Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)