Urząd Miasta i Gminy Sieniawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.sieniawa.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2003-04-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, XLS, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Urząd i jego pracownicy dokłada wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo.
  • Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

 

Wyłączenia:

  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Gminy i Miasta Sieniawa i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
  • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-18
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Interaktywni.pro sp. z o.o.

 

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Stanisława Napora stanislawa.napora@sieniawa.pl. Kontakt możliwy jest także telefonicznie pod numerem 16 622 73 01 wewn. 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie ul. Rynek 1 37-530 Sieniawa

Dostępność wejścia
Do budynku prowadzi jedno wejście, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

 

Dostępność parkingu
Ze względu na lokalizację siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie , urząd posiada parking ogólnodostępny. W odległości ok. 50 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy sekretariatu . Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

 

Utrudnienia
W budynku nie ma windy
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@sieniawa.pl
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa /k3tk5h35iw/skrytka
- przesyłanie faksów pod numer: 16 622 73 01 wew. 35